Vedtægter for Æblefestival i Assens kommune

§1 Navn for foreningen: Æblefestival i Assens kommune

§2 Foreningens formål:
Foreningen ønsker gennem afholdelse af en æblefestival at sætte Assens Kommune på landkortet som en innovativ og grøn kommune, som både på det sundhedsmæssige og kulturelle plan vil gavne alle kommunens borgere.

§3 Organisation:
Bestyrelsen for foreningen
Generalforsamlingen vælger:
• En bestyrelse på 5 personer
• 2 suppleanter
• 1 revisor
• 1 revisorsuppleant

Under bestyrelsen er der lagt op til undergrupper, som vil samarbejde indenfor hvert deres felt.
Bestyrelsens medlemmer har det overordnede ansvar for disse grupper, hvor man er kontaktperson og tovholder.
Det præciseres, at foreningen udelukkende er en frivillig og uafhængig organisation med reference til foreningens formål.

§4 Generalforsamling:
Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
1. valg af dirigent
2. formandens beretning
3. fremlæggelse af regnskab
4. indkomne forslag, som skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen
5. valg (Jfr.§3)

§5 Bestyrelsen:
Bestyrelsen består af 5 personer.
Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen (Jfr§ 3). Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen uddelegerer den daglige drift til et forretningsudvalg bestående af et forretningsudvalg bestående af: formand, næstformand og kasserer.

Forretningsudvalget har den økonomiske forvaltning, således at enhver hævning eller overførsel fra foreningens konto kun kan komme i stand med 2 underskrifter fra forretningsudvalget.
Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen kan sammensætte arbejdsgrupper, der kan fungere som ide-udviklings-forum for foreningen.

§6 Medlemskab:
Alle, som ønsker at deltage i og støtte foreningens formål er velkomne.
På nuværende tidspunkt er der ikke baggrund for egentligt medlemskab med medlemskort og registrering.
§7 Kontingent/finansiering: Kontingent Jfr. § 6. Foreningen søges finansieret ved bidrag fra fonde, offentlige og private virksomheder.

§8 Vedtægtsændringer:
Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

§9 Ekstraordinær generalforsamling:
Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det.
Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.
Indkaldelse sker under samme betingelser som anført i §4.
Dagsorden skal motiveres.

§10 Regnskab:
Regnskab for foreningen Æblefestival Assens kommune er kalenderåret.

§11 Opløsning:
Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.

Opløsning skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål i overensstemmelse med §2 -vores formålsparagraf.